นโยบายการใช้คุ้กกี้ (Cookies Policy)

ความเป็นส่วนตัวของคุณ
เว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมอาจมีการจัดเก็บข้อมูลหรือใช้ข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อช่วยจดจำข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และการตั้งค่าของท่าน อีกทั้งยังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์ และความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบความพึงพอใจในสินค้า บริการ และการประชาสัมพันธ์ได้ตรงตามสิ่งที่ท่านสนใจ ในเว็บไซต์อาจมีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกัน โดยท่านสามารถดูได้จากรายละเอียดของคุกกี้ที่มีการใช้งานและสามารถที่จะปฏิเสธการใช้งานได้ อย่างไรก็ตามท่านควรทราบว่าการปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการ

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ขนาดเล็ก ซึ่งอาจถูกติดตั้งและ/หรือจัดเก็บในอุปกรณ์ของท่าน (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น) เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่งๆ และคุกกี้นั้นจะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์ต้นทางในแต่ละครั้งของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งต่อๆมา หรือไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่จดจำคุกกี้นั้นๆ ได้

คุกกี้มีหลายประเภท อาจเป็นประเภทที่สามารถทำให้เว็บไซต์หนึ่งๆทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและติดตามกิจกรรมออนไลน์ของท่าน เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์และแสดงบทความที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆได้

ประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้
บริษัทจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยสามารถแบ่งประเภทคุกกี้ตามการใช้งานได้ ดังนี้

1. คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆ ในเว็บไซต์ของบริษัทได้
2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)
คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท
3. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical Cookies)
คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทและการบริการของบุคคลที่สามสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมของบริษัทใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล และจะใช้เพื่อช่วยให้บริษัทปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในประสิทธิภาพของการให้บริการที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิเสธการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ เช่น ผู้ใช้บริการอาจไม่ได้รับทราบข้อมูลตามที่ท่านสนใจ หรือท่านอาจไม่สามารถรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิพิเศษของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้
กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการใช้งานคุกกี้ฉบับนี้กลุ่มบริษัทจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหรือช่องทางการสื่อสารอื่นของกลุ่มบริษัท โดยประกาศการใช้งานคุกกี้ฉบับใหม่จะมีผลใช้บังคับทันทีในวันที่ประกาศให้ท่านทราบ

ถาม - ตอบข้อสงสัย
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้หรือประกาศการใช้งานคุกกี้ของบริษัท ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ทางโทรศัพท์ : 02-895-7071-78 (จ.-ศ. 8:00 -17:00 น.) หรือทาง E-Mail : [email protected]