ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำรงไว้ซึ่งมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงได้จัดทำและเผยแพร่ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำประกาศฉบับนี้ขึ้นเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
บริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากหลากหลายแหล่งที่มา เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทโดยตรง ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บโดยอัตโนมัติ และข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บจากแหล่งอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขใบอนุญาตขับขี่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขบัญชีธนาคาร เลขบัตรเครดิต ฐานะการเงิน ประวัติการทำงาน ประวัติอาชญากรรม ที่อยู่อีเมล (email address) ไลน์ไอดี (Line ID) IP Address, Cookie ID, Log File รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บผ่านการเผยแพร่/การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด การเข้าร่วมกิจกรรมหรือการส่งเสริมการขายต่างๆของบริษัท (เช่น การชิงโชค หรือการแข่งขัน) และเก็บข้อมูลผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และหน้าสื่อโซเชียลมีเดียที่มีแบรนด์สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น

2. บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อสมัครลงทะเบียน พิสูจน์ หรือยืนยันตัวตนของท่านในการซื้อขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ การสมัคร การซื้อขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือการใช้บริการต่างๆของบริษัท หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท
(2) เพื่อดำเนินการการชำระ/รับชำระเงินของท่าน เพื่อจัดเตรียมสถานะของการสั่งซื้อสินค้าสินค้า/ผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่าน
(3) เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและการให้บริการต่างๆของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มเครือไทยเบฟเวอเรจ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม โปรโมชั่น ส่วนลด สินค้า และบริการ ตลอดจนให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดและตอบสนองความต้องการของท่าน
(4) เพื่อประมวลผลและตอบข้อสงสัยของท่าน หรือเพื่อติดต่อท่านสำหรับตอบคำถาม และ/หรือข้อร้องเรียนใดๆของท่าน
(5) เพื่อการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาและปรับปรุงสินค้าและการให้บริการของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
(6) เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท และ/หรือบริษัทในกลุ่มเครือไทยเบฟเวอเรจที่เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
(7) เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหาและโฆษณาของบริษัท
(8) เพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติของบริษัทเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน การชิงโชค หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัท

3. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากท่าน และบริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท โดยท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อในข้อ 11.

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ใช่เงื่อนไขการเข้าถึงช่องทางการสื่อสารของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การซื้อขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ การดำเนินการใดๆ หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทบางประการจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านไม่ให้ความยินยอมหรือเพิกถอนความยินยอมอาจก่อให้เกิดข้อจำกัด หรือทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกในการซื้อขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ให้บริการ หรือการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างครบถ้วน หรือทำให้บริษัทไม่สามารถให้บริการได้อย่างสูงสุดหรือตอบข้อสงสัยใดๆที่ท่านมีได้

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
(2) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพของบุคคล หรือความปลอดภัย
(3) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
(4) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
(5) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
(6) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

4. คุกกี้ (Cookies) และการใช้คุกกี้
“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่มีการส่งไปยังระบบของท่านผ่านโปรแกรมการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ (Web browser) โดยเจ้าของโปรแกรมการเข้าถึงเว็บไซต์นั้น และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว การเปิดใช้งานคุกกี้จะทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานและการตั้งค่าของท่านโดยอัตโนมัติ เช่น ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

บริษัทใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนา หรือปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานของท่านได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสะดวกมากยิ่งขึ้น

5. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปจนจะสิ้นสุดคดีความ (ถ้ามี) หลังจากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากการจัดเก็บของบริษัท หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจภายใต้เครือไทยเบฟเวอเรจ คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปรึกษาของบริษัท รวมถึงหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดๆที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้ได้ ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ โดยติดต่อตามช่องทางที่ระบุในข้อ 11.
(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
(2) สิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้
(3) สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
(4) สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
(5) สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
(6) สิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
(7) สิทธิในการขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน บริษัทจะบันทึกคำร้องขอของท่านพร้อมเหตุผลเอาไว้เพื่อการตรวจสอบ
(8) สิทธิในการร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. มาตรการรักษาความปลอดภัย
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้รับอนุญาตเฉพาะในกลุ่มพนักงานและตัวแทนของบริษัทด้วยตามหลักความจำเป็นต้องทราบในการปฏิบัติงาน และภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับตามสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อมีการประมวลผลโดยบุคคลที่สาม

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจโดยมิชอบ

9. บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายให้มีหน้าที่ หรือความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยบริษัทจะควบคุมให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือบุคคลที่บริษัทมอบหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้
บริษัทอาจพิจารณาทบทวนประกาศฉบับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ บริษัทจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆของบริษัท

11. ช่องทางการติดต่อบริษัท
หากท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
(1) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือด่วนพิเศษ โดยส่งจดหมายมาที่
   บริษัท เอฟแอนด์เอ็น ยูไนเต็ด จำกัด (เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
   เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
(2) ทางโทรศัพท์ : 02-895-7071-78 (จ.-ศ. 8:00 -17:00 น.) โทรสาร 02-895-7544
(3) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Mail : [email protected]